Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die in offertes en overeenkomsten (en de uitvoering daarvan) door Leguijt Advies zijn aangegaan.
  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Leguijt Advies en opdrachtgever wordt overeengekomen.
 • De opdracht wordt door Leguijt Advies aanvaard op basis van een door Leguijt Advies geformuleerde en door de opdrachtgever geaccordeerde offerte, danwel opdracht of projectvoorstel. Tenzij anders gesteld in de offerte, is deze twee maanden geldig.
 • Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Leguijt Advies geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 • De vordering van de door Leguijt Advies in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden zal worden gefactureerd (inclusief omzetbelasting) aan de opdrachtgever.
  De in de branche algemeen geldende voordeclaratie is van toepassing.
  Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Bij niet tijdige betaling heeft Leguijt Advies het recht om vanaf de vervaldatum samengestelde rente in rekening te brengen. Dit betreft de wettelijke rente. Indien betaling achterwege blijft, dan kan Leguijt Advies met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds zijn overeengekomen de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Leguijt Advies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, dan zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 • Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Leguijt Advies vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Leguijt Advies kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Leguijt Advies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 • In geval van afzegging van overeengekomen te verrichten werkzaamheden door de opdrachtgever brengt Leguijt Advies alle specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging. Onder deze kosten worden mede verstaan: uren/ dagdelen besteed aan het voorbereiden van een advies, reiskosten, kosten van eenmalig te gebruiken materiaal, huur van apparatuur, ruimten en restauratieve voorzieningen. Indien voor bedoelde werkzaamheden geen afzonderlijke prijs is overeengekomen worden de kosten bepaald aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede uren tegen het uurtarief, exclusief omzetbelasting.
 • Leguijt Advies is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Leguijt Advies van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Leguijt Advies voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen en zal bij grotere opdrachten nooit meer bedragen dan maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
  Voor vervolgschade is Leguijt Advies nimmer aansprakelijk.
 • Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Leguijt Advies. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie voor zover passend in het doel van de opdracht.
 • Met gegevens en informatie die ons in het kader van de opdracht worden verstrekt, zal Leguijt Advies de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden worden schriftelijke vastgelegd.
 • Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Amersfoort, 26 mei 2003, gewijzigd Gouda 4 september 2006
Leguijt Advies
Dossiernummer Kamer van Koophandel Rotterdam 32096851

Privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt om duidelkijkheid hoe persoonsgegevens worden beschermd. Hoewel Leguijt Advies niet met de meest gevoelige (persoons)gegevens werkt, hebben wij in het belang van onze opdrachtgevers een privacyverklaring opgesteld – u kunt deze binnenkort raadplegen bij ‘Voorwaarden‘.

Vooralsnog volgt hier de tekst van de privacyverklaring:

P R I V A C Y verklaring Leguijt Advies

Voor Leguijt Advies zijn strikt vertrouwelijke behandeling van en grote zorgvuldigheid met (persoons)gegevens van opdrachtgevers en anderen die betrokken zijn bij een opdracht  vanzelfsprekend. Wij handelen in lijn met de geldende regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. Voor meer informatie over de AVG kunt u terecht bij de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

P E R S O O N S G E G E V E N S

Ten behoeve van onze werkzaamheden kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Het betreft daarbij gegevens van (potentiële)  opdrachtgevers en overige zakelijke relaties. In algemene zin benutten wij deze gegevens om de in de opdracht aan Leguijt Advies omschreven werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast benutten wij persoonsgegevens mogelijk voor (gerichte) evaluatie en/of activiteiten die te zien zijn als vervolg op de uitgevoerde opdrachten. Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Leguijt Advies behandelt de ons verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in een beveiligd archief. Deze gegevens worden uitsluitend benut voor de dienstverlening van Leguijt Advies: beleids- en organisatieadvisering of daaraan gerelateerde activiteiten.

R E C H T E N V A N ( P O T E N T I Ë L E ) O P D R A C H T G E V E R S

Alle (potentiële) opdrachtgevers hebben recht op inzage in de gegevens waar Leguijt Advies over beschikt. Eventuele (onverhoopte) fouten in deze gegevens passen wij op uw verzoek zo spoedig mogelijk aan. Indien u niet (langer) wenst dat Leguijt Advies over uw (persoons)gegevens beschikt, kunt u dit kenbaar maken door een verzoek daartoe te sturen aan info@Leguijtadvies.nl. Binnen 48 uur verwijderen wij uw gegevens en stellen wij u hiervan op de hoogte.

W E B S I T E

De website van Leguijt Advies geeft geen inzicht in het aantal bezoekers van de site en de delen van de site die het meest worden bezocht.

G E G E V E N S B E V E I L I G I N G

Ten behoeve van de beveiliging van de (persoons)gegevens van (potentiële) opdrachtgevers heeft Leguijt Advies  een aantal technische maatregelen getroffen.

F U N C T I O N A R I S G E G E V E N S B E S C H E R M I N G

Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacy-beleid kunt u terecht bij Frank Leguijt, directeur/eigenaar van Leguijt Advies, binnen Leguijt Advies de Functionaris Gegevensbescherming en bereikbaar via info@Leguijtadvies.nl en tel. 06 21 524 536.

W I J Z I G I N G E N

Het Privacy Statement van Leguijt Advies kan te allen tijde worden gewijzigd. Het Privacy Statement dat via onze website is te raadplegen is altijd de meest actuele versie.